ฟาร์มเห็ดแครงครบวงจรจากเห็ดตามธรรมชาติที่คนท้องถิ่นนิยมเก็บมารับประทาน สู่การผลิตในรูปแบบฟาร์มที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
Farm’s productsTrustworthy brandผ่านการตรวจตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และมาตรฐานโรงคัดบรรจุ Primary GMP

กษ03-9001-2552-38401056-422
81-2-01261

Highest Safety

เพราะมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ฟาร์มของเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อไม่ให้มีสารพิษตกค้างจากการบริโภค เราจึงเลือกใช้แต่สารชีวภัณฑ์จากธรรมชาติในการป้องกันศัตรูของเห็ดตั้งแต่ขั้นตอนการหยอดเชื้อไปจนถึงการเปิดดอกเห็ดโดยกระทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากสารชีวภัณฑ์มากที่สุด

Highest Quality

นอกจากขั้นตอนการผลิตที่ปลอดภัยได้มาตรฐานแล้ว ทางฟาร์มของเรายังได้ให้ความสำคัญในด้านของการคัดบรรจุเห็ดอย่างถูกหลักสุขอนามัยก่อนจะส่งต่อไปยังผู้บริโภค ด้วยสถานที่ผลิตที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข