The process

กระบวนการในฟาร์มเห็ด


การทำเห็ดแครงมีกระบวนการที่คล้ายๆกันกับเห็ดชนิดอื่น แตกต่างกันเพียงส่วนผสมที่ใช้ในการทำก้อน กล่าวคือ เห็ดแครงจะใช้ส่วนผสมในปริมาณที่มากกว่าหลายเท่าตัว ทั้งนี้เนื่องจากเห็ดแครงต้องการอาหารเสริมที่เป็นโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่สูงกว่าเห็ดอื่นๆเพื่อใช้ในการเจริญของเส้นใยที่รวดเร็ว สำหรับกระบวนการทำเห็ดโดยทั่วไปมีดังนี้

6 ขั้นตอนของการเพาะเห็ดในฟาร์ม



การเพาะเห็ดมีลักษณะที่เป็นกึ่งเกษตรกรรมและกึ่งอุตสาหกรรม ด้วยความที่มีขั้นตอนที่ต้องมีความต่อเนื่องกัน ดังนั้นการออกแบบแผนผังของสถานที่ผลิตให้มีความต่อเนื่องกันในแต่ละขั้นตอนจึงมีความสำคัญมาก