About our farm

จากความตั้งใจของวิศวกร 3 คน ที่ตัดสินใจลาออกจากงานประจำในกรุงเทพ เพื่อมาทำธุรกิจของตนเอง ซึ่งเรียกได้ว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือ จากงานในโรงงานมาเป็นงานที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักอย่างการทำฟาร์มเห็ด จากสวนเงาะที่ราคาผลผลิตตกต่ำจนไม่คุ้มแม้แต่จะเก็บ ถูกพลิกฟื้นให้กลายเป็น ฟาร์มเห็ดแครงครบวงจร ด้วยความตั้งใจที่จะผลิตเห็ดที่คนท้องถิ่นนิยมรับประทานอย่างเห็ดแครงซึ่งมีฟาร์มเห็ดไม่กี่แห่งที่สามารถเพาะเห็ดชนิดนี้ได้ในสมัยนั้นด้วยวิทยาการที่ยังไม่แพร่หลายอย่างในปัจจุบัน และยิ่งมีการค้นพบในเวลาต่อมาถึงสรรพคุณทางยาของเห็ดแครงโดยเฉพาะสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าเบต้ากลูแคน จึงกลายเป็นแรงผลักดันให้ทางฟาร์มอยากที่จะเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ถึงคุณประโยชน์ทางยาของเห็ดแครงนอกเหนือจากการรับประทานเพื่อความเอร็ดอร่อยเพียงอย่างเดียวประสบการณ์การทำฟาร์มเห็ด


จากประสบการณ์อย่างยาวนาน นำไปสู่การพัฒนาการทำฟาร์มเห็ดอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งฟาร์มเห็ดในปี พ.ศ. 2554 จากประสบการณ์อันยาวนาน ด้วยความที่การเพาะเห็ดมีลักษณะที่เป็นกึ่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก ปัญหาที่พบจึงเกิดได้ทั้งจากปัจจัยที่ควบคุมได้เช่น กระบวนการผลิตก้อนเห็ดเอง ศัตรูเห็ดที่มีอยู่ธรรมชาติ ไปจนถึงปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการออกดอก หรือภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น แต่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่ทำให้เรามีการพัฒนาขึ้นตลอดเวลา มีกระบวนการป้องกันและมีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้ที่จะผลิตเห็ดที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ต่อไปอย่างยั่งยืน